fr / nl
Meer dan 300.000 klanten in Europa,
Al 1,5 miljoen gedigitaliseerde films en 15 miljoen gedigitaliseerde
dia's. Vu sur France 2

Algemene Verkoops-
en Gebruiksvoorwaarden van de diensten van Tedeo

1- Inleiding en Definities

De vennootschap 'Devotis Belgium', naamloze vennootschap met een kapitaal van 30.000 €, met de maatschappelijke zetel in Waterloosesteenweg 870, 1180 Ukkel, onder het BTW nummer BE 0879 067 448, verstrekt verschillende diensten (de 'Diensten').

Het betreft de digitalisering, verwerking, het online zetten of op andere digitale media van audiovisuele, fotografische contents of programma's (de Digitaliseringsdiensten'), maar ook de publicatie, uitgeverij, druk en verrijking van content (de 'Toepassingsdiensten'). De Digitaliseringsdiensten, de Toepassingsdiensten worden tezamen het 'Aanbod' genoemd.

Onderhavige algemene verkoops- en gebruiksvoorwaarden (de AVGV) hebben als doel de contractuele bepalingen van de leveringen door Devotis en het gebruik van de Diensten door de klant te bepalen . Ze zijn enkel toepasbaar voor de Bestellingen geplaatst via de website en de Abonnementen onderschreven via de website. Devotis behoudt zich het recht voor onderhavige AVGV op elk moment te wijzigen maar de diensten zullen onderworpen worden aan de AVGV die toepasbaar zijn op de datum en het uur waarop ze werden aangewend.

De Klant verklaart dat hij kennis heeft genomen van alle onderhavige AVGV en verklaart dat hij de voorwaarden ervan aanvaardt onder geen enkel beding.

« Klant » duidt de fysieke of rechtspersoon aan die een beroep heeft gedaan op een van de Diensten, waarbij de term ‘Klant' alle gebruikers van de dienst inhoudt die van de Klant een toestemming hebben gekregen of gemandateerd werden.

'Bestelling' wijst op een vraag van een afgewerkt product gericht aan Devotis van de Klant in het kader van een Aanbieding.

'Account' wijst op de ruimte die voor de Klant voorbehouden is en online toegankelijk is om de Aanbieding te gebruiken, de lopende prestaties te raadplegen alsook de persoonlijke gegevens.

'Content' wijst op informatie van het type beeld en/of geluid en/of tekst en/of programma's opgeslagen op de Supports of op de Afgewerkte Producten of de Klantenruimte.

'Contract' duidt onderhavige AVGV aan, de inschrijvingsformulieren, de tarieffiches die een contractuele waarde hebben tussen Devotis en de klant.

'Klantenruimte' duidt op de opslagruimte van content die voor de Klant wordt voorbehouden voor de Digitaliseringsdiensten en die online toegankelijk is.

'Partijen' duidt op de Klant en Devotis.

'Afgewerkt Product' duidt op het resultaat van een prestatie die verband houdt met een bepaalde Bestelling (met inbegrip van de CD-Roms, dvd's, albums, foto's die ermee samenhangen)

'Website' wijst op algemene wijze naar >Tedeo websites die beheerd worden door Devotis.

'Support' duit op de tapes, cassettes, dia's, foto's en video's in de formaten vermeld op de Website en afgeleverd door de Klant om behandeld te worden door Devotis in het kader van het Aanbod.

2- Voorstelling van de Diensten

2.1 De digitaliseringsdiensten

De Digitaliseringsdiensten inbegrepen in de Aanbieding bestaan uit:

 • De digitalisering van opgeslagen Contents op Supports (DVD, DVD-ROM, Harde Schijf)

Devotis garandeert de bewaring van de bestanden niet. Bijgevolg kan Devotis niet verantwoordelijk geacht worden in geval van verlies van de bestanden en de inhoud.

Daarom wordt de Klant gevraagd de originele Supports alsook een exemplaar van het geheel van de met Devotis uitgewisselde documenten te bewaren.

3- Bestelling van de Digitaliseringsdiensten

De bepalingen uit artikel 3 zijn enkel van toepassing op de Digitaliseringsdiensten.

Voor de verwerking van een Bestelling, richt de Klant aan Devotis de Support van de aanvraag voor de Digitaliseringsdienst samen met een volledig ingevulde Bestelbon.

De Bestelbon wordt ter beschikking van de Klant gesteld:

 • hetzij op de Website tijdens de codering van de bestelling

Indien Devotis de Support, de Bestelbon en desbetreffend de betaling niet heeft ontvangen (behalve bij betaling per betaalkaart bij de Bestelling), dient Devotis de bestelling niet uit te voeren.

Eens de Support, de Bestelbon en, desgevallend, de betaling ontvangen is, stuurt Devotis zo snel mogelijk een Bestelbevestiging naar de klant, per e-mail of per post, op het adres (e-mail of postadres), dat vermeld staat op de Bestelbon, die de volgende informatie vermeldt:

 • een samenvatting van de eigenschappen van de Bestelling
 • de eventuele commentaren en voorwaarden van Devotis voor de Bestelling (moeilijkheden om de Support te verwerken, vraag naar preciseringen over de eigenschappen van de Bestelling...)
 • de aanvaarding van de Bestelling

4- Voorwaarden voor alle Diensten

4.1 Algemene bepalingen

De Klant wordt gevraagd een exemplaar van alle documenten die met Devotis werden uitgewisseld, te bewaren.

De gegevens die op de Website werden geregistreerd (voornamelijk betreffende de geplaatste Bestellingen), evenals de e-mails die werden uitgewisseld, hebben rechtsgeldigheid tussen de Partijen en zijn een bewijs van alle transacties tussen Devotis en de Klant.

4.2 Toegangsvoorwaarden tot de Diensten

Om gebruik te maken van de Diensten, moet de Klant minsten 18 jaar oud zijn, juridisch bevoegd zijn een contract af te sluiten en de website conform onderhavige AVGV te gebruiken.
De informatica- en telecommunicatieuitrustingen (computer, softwares, telecommunicatiemiddelen, internettoegang enz.) die het gebruik van de Diensten mogelijk maken, vallen exclusief ten laste van de Klant, evenals alle telecommunicatiekosten die voor hun gebruik werden gemaakt.

4.3 Terugtrekking

4.3.1 Terugtrekking in het geval van Digitaliseringsdiensten en Toepassingsdiensten

Overeenkomstig artikel L.121-20-2 3° van de Code de la Consommation en rekening houdende met het geheel persoonlijke karakter van de Digitaliserings- en Toepassingsdiensten van Devotis in functie van de specificaties van de Klant, kan een bestelling niet ingetrokken worden.

4.4 Prijzen van de diensten en betaalmodaliteiten

4.4.1 Prijzen

De Diensten worden gefactureerd op basis van de van kracht zijnde tarieven op het moment van de Bestelling of het Abonnement of van de verlenging ervan.

De prijzen van de Diensten zijn aangeduid in euro inclusief alle belastingen, zonder expeditiekosten. Het toepasbare btw-percentage is datgene dat van kracht is op de dag van de registratie van de Bestelling of het Abonnement.

De prijzen aangeduid op de Website zijn enkel geldig voor een geplaatste Bestelling of een Abonnement dat onderschreven of verlengd werd direct bij Devotis (via de Website). Deze prijzen kunnen verschillen van de voorgestelde prijzen in de partnerverkooppunten

4.4.2 Bepalingen en reglement

De prijs is te betalen bij de Bestelling via bankkaart of PayPal.

Om een zo groot mogelijke veiligheid en vertrouwelijkheid van de transacties te garanderen, doet Devotis beroep op het beveiligde betalingssysteem dat de coderingstechnologie SSL gebruikt, dat de persoonlijke en betaalgegevens beveiligt. SSL is een codeermethode waadoor alle geheime gegevens van kredietkaarten beschermd worden die de klanten tijdens een online betaling vrijgeven.

Nadat het nummer van de bankkaart gepreciseerd werd, alsook de vervaldatum en het controlenummer (op de rugzijde van de kaart), wordt de gecodeerde aanvraag doorgestuurd naar het betaalcentrum. Als het centrum de gegevens aanvaardt, Devotis wordt de kredietkaart onmiddellijk gedebiteerd. Bij weigering wordt de Bestelling of het Abonnement automatisch geweigerd.

De Klant verbindt er zich toe het beveiligings- en authentificatiesysteem van de Website niet te schenden of te proberen schenden op straffe van burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid. De Klant verbindt er zich bijgevolg toe de gegevens die niet voor hem bestemd zijn, niet te raadplegen, zich niet met een server of een Account of een Klantenruimte te verbinden waartoe hij geen toestemming heeft, om de veiligheid van het systeem of het netwerk niet op de proef te stellen en geen inbreuk te maken op de identificatieveiligheid of veiligheidsmaatregelen.

Devotis behoudt zich het recht voor om om het even welke Bestelling op te schorten of te annuleren, alsook de levering van een Afgewerkt Product of een Abonnement in geval van niet-betaling van een bedrag dat een Klant verschuldigd is of indien er een betaalprobleem van welke aard dan ook is.

4.5 Levering van de Afgewerkte Producten en terugzending van de Supports

De Afgewerkte Producten worden door Devotis geproduceerd binnen een termijn van maximum dertig (30) dagen te tellen vanaf het moment dat Devotis de Bestelbon en de bijhorende Support ontvangt. Deze behandelingstermijn is geen vaste termijn. Het betreft een richtlijn zonder dat Devotis zich hierbij verbindt. Deze varieert in functie van de eigenschappen van de Bestelling en is louter informatief.

De Afgewerkte Producten en de Supports zullen naar de Klant teruggezonden worden:

 • via postpakket, door een van de transporteurs die door Devotis als referentie worden aangegeven, op het adres van de Klant, op voorwaarde dat de Klant de expeditiekosten betaalt.

Devotis is niet verantwoordelijk voor vergissingen in de verzending van het Afgewerkte Product en de originele Support als de Klant zijn adres verkeerd heeft ingegeven.

Wanneer verschillende Afgewerkte Producten tezelfdertijd besteld worden en deze verschillende verwerkingsdata hebben, wordt de verwerkingsdatum bepaald op basis van de datum die het verst in de toekomst ligt. Devotis behoudt zich echter het recht voor om de expedities te splitsen.

Het Afgewerkte Product en de Support worden enkel geleverd en teruggezonden in en naar Frankrijk, Corsica en Monaco.

De Afgewerkte Producten worden pas geleverd als de prijs volledig werd betaald

4.6 Conformiteit van de Afgewerkte Producten

Devotis is slechts aan een enkele algemene middelenverplichting gebonden.

Het verlies of de beschadiging van de Supports die aan Devotis werden gegeven voor verwerking, om welke reden dan ook, zullen gevolg geven aan een forfaitaire schadevergoeding van de direct geleden schade in de vorm van een compatibele support en de gratis behandeling ervan.

Indien de Supports en/of Contents een uitzonderlijk belang hebben, is de Klant eraan gehouden hier een verklaring van af te leggen en een verzekering af te sluiten.

Indien het Afgewerkte Product defect is of niet overeenstemt met de Bestelling, verbindt Devotis er zich toe de Klant een nieuw Afgewerkt Product te leveren, op voorwaarde dat de Klant de aanvraag binnen de 15 dagen indient volgende op de ontvangst van het Afgewerkte Product. Hiervoor moet de Klant het betroffen Afgewerkte Product vergezeld van een brief met zijn gegevens, de referenties van de Bestelling en de redenen van de terugzending, terugsturen.

Deze aanvraag moet gericht worden:

 • hetzij via de post naar:

Société Devotis
Waterloosesteenweg 870
1180 Ukkel
BELGIUM

De verzendkosten van de defecte producten zijn ten laste van de Klant.

De retourkosten van het defecte Afgewerkte Produt of niet-conforme product worden door Devotis ten laste genomen.

Zullen niet beschouwd worden als een conformiteitsgebrek:

 • subjectieve terughoudendheid van de klant
 • fouten van de Klant bij het opstellen van zijn Bestelling, bij de redactie van de specificaties of de keuze van de Supports
 • aan de Content inherente afwijkingen (technische kwaliteit, regeling, etc.)

Indien de Supports verloren gaan en de samenhangende Afgewerkte Producten niet geleverd kunnen worden, zal Devotis de Klant vergoeden ter waarde van tien (10) euro per betrokken support.

Indien de Supports verloren gaan en als Devotis in staat is de Afgewerkte Producten aan de Klant te leveren, zal Devotis de Klant een schadevergoeding uitbetalen ter waarde van een (1) euro per betrokken Klant.

4.7 Uitvoering van de Diensten - Uitsluitingen

De Klant verklaart dat hij geïnformeerd is over:

 • het feit dat Devotis zich het recht voorbehoudt om de uitvoering van de Diensten uit te besteden (voornamelijk de productie van de Afgewerkte Producten, wetende dat enkelDevotis verantwoordelijk zal blijven voor de goede uitvoering van de Diensten ten opzichte van de Klant.
 • Niettegenstaande de initiële aanvaarding van de Bestelling of het Abonnement door Devotis, behoudt deze laatste zich het recht voor - met een geldige reden - te weigeren de Dienst uit te voeren, de Afgewerkte Producten te leveren, de Contents niet online te zetten of te deleten die ofwel strijdig zouden zijn met de artikels 4.13.2 en 4.13.3 hieronder, ofwel met de wettelijke bepalingen, en dit zonder dat Devotis hiervoor verantwoordelijk kan geacht worden.

4.8 Opschorting van het Contract

Indien de Klant een factuur uitgestuurd door Devotis ter betaling van een Dienst geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald op de uiterlijke betaaltermijn vermeld op de betreffende factuur en nadat deze volgens onderhavige AVGV in gebreke werd gesteld en hierop binnen de aangeduide termijn niet heeft gereageerd, kan de Dienst door Devotis opgeschort worden.

Ongeacht de andere bepalingen van onderhavige AVGV kan Devotis van rechtswege de Dienst opschorten zonder voorafgaande kennisgeving, indien de Klant zijn contractuele verplichtingen, of verplichtingen die samenhangen met het naleven van de van kracht zijnde wetgeving zwaar of herhaaldelijk heeft geschonden, om dwingende redenen of ingeval de bevoegde overheden dit vragen.

De opschorting van een Dienst kan ook onder dezelfde voorwaarden geschieden ten gevolge van schulden die voortkomen uit een andere Dienst.

4.9 Ontbinding

4.9.1 Ontbinding op initiatief van Devotis

In geval van opschorting van de diensten onder de voorziene voorwaarden in artikel 4.9 hiervoor, kan elk contract dat de Partijen bindt in toepassing van onderhavige AVGV van rechtswege ontbonden worden doorDevotis middels een ingebrekestelling aan het adres van de Klant. De ontbinding gaat in vanaf het verstrijken van acht (8) dagen volgend op deze ingebrekestelling, tenzij de oorzaak van de opschorting tijdens deze periode is verdwenen of als Devotis een bijkomstige termijn aan de Klant geeft om zijn verplichtingen na te leven.

De Klant is ervan op de hoogte dat deze ontbinding optreedt ongeacht de schadevergoeding die door Devotis van de Klant of zijn rechthebbenden en wettelijke vertegenwoordigers kan geëist worden om de geleden schade door deze nalatigheden te herstellen.

De Afgewerkte Producten en de Contents die online worden gezet in de Klantenruimte, worden na een periode van 15 dagen volgend op de ontbinding, verwijderd.

4.10 Overmacht

Als ten gevolge van overmacht of een onvoorzienbaarheid Devotis in de onmogelijkheid verkeert tijdelijk alle of gedeeltelijk de verschillende Diensten te verzekeren, worden zijn verplichtingen voor de duur van de overmacht of de onvoorzienbaarheid opgeschort.

Als de overmacht of de onvoorzienbaarheid meer dan zestig (60) dagen duurt, is elke Partij gerechtigd het Contract te verbreken zonder daarvoor verantwoordelijkheid te dragen en zonder schadevergoeding.

Gewoonlijk worden beschouwd als overmacht of onvoorzienbaarheid, naast de situaties die gewoonlijk vermeld worden door de wettelijke bepalingen en de jurisprudentie: de verhindering van de telecommunicatie, het niet functioneren van internet, panne van het materiaal en/of de softwares van Devotis die dienen ter uitvoering van de Diensten en normaal werden onderhouden, brand, waterschade, het blokkeren van transportmiddelen of voorraadmiddelen, stakingen.

4.11 Aanbod van bijkomstige diensten

Devotis kan aan zijn Klanten complementaire en bijkomstige diensten aanbieden. Deze diensten worden op de Website aangeboden, waar u eveneens de prijzen terugvindt.

4.12 Verplichtingen van de Klant

4.12.1 Aan Devotis gecommuniceerde informatie

De Klant verbindt er zich toe om bij het gebruiken van een Dienst exacte identificatiegegevens te verstrekken (voornamelijk de naam, voornaam, het postadres, e-mailadres). De Klant is de enige verantwoordelijke voor de gegevens die hij aan Devotis communiceert. Daarenboven verbindt de klant zich ertoe Devotis binnen een termijn van vijftien (15) dagen op de hoogte te brengen van alle gegevenswijzigingen die hij bij de inschrijving voor de Dienst verstrekte, en in het bijzonder adreswijzigingen of wijzigingen van de bankgegevens. Zo niet zal Devotis niet verantwoordelijk zijn voor de levering van een Afgewerkt Product of van een Support op het goede adres.

4.12.2 Gebruik van de Diensten

De Klant:

 • verklaart uitdrukkelijk dat de Diensten niet worden aangewend voor commerciële of lucratieve doeleinden. De Klant is ervan op de hoogte dat elk verkeerdelijk gebruik verboden is, voornamelijk commercialisering. De Klant is verantwoordelijk voor de manier waarop hij de Diensten gebruikt.
 • Hij is de enige verantwoordelijke van de schade die hijzelf aanricht of zijn aangestelden aanrichten aan Devotis of aan derden ten gevolge van zijn gebruik van de Diensten.
 • Hij dient alle maatregelen te nemen om de veiligheid van zijn accountgegevens en de gegevens van zijn Klantenruimte te verzekeren (codes en/of identifiers). Devotis kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de gevolgen van een eventuele verspreiding aan derden van deze codes en/of identifiers, ook al gebeurde dit onopzettelijk.
 • verbindt er zich toe de functionele en technische eigenschappen van de Diensten te analyseren, de geschiktheid ervan te controleren voor zijn eigen behoeften en de informaticamiddelen te voorzien om toegang te krijgen tot de Diensten en de toegang van derden tot het informaticamateriaal te controleren. Devotis kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welke incompatibiliteit tussen de Diensten en de noden die al dan niet door de Klant werden uitgedrukt.
 • duidt de personen aan en verzekert de verantwoordelijkheid van deze personen die, desgevallend, toegang zullen krijgen tot de Diensten. Deze personen zullen zich moeten identificeren met een gebruikersnaam en een paswoord. Deze identifiers zijn persoonlijk en vertrouwelijk waarbij de klant de enige verantwoordelijke voor het gebruik ervan is.
 • moet de Diensten gebruiken overeenkomstig de naleving van de Wet en de reglementen. Bijgevolg is het de Klant strikt verboden de dienst die tot zijn beschikking staat door onderhavig contract te gebruiken om bestanden te digitaliseren, op te slaan, in welke vorm dan ook, waarvan de inhoud strijdig zou zijn met de Wet en de toepasbare Reglementen. Devotis beschikt hieromtrent over alle mogelijke rechtsmiddelen tegen de Klant.
4.12.3 Intellectuele eigendom

De Klant:

 • verklaart dat hij de legale eigenaar is of titularis van de intellectuele eigendomsrechten betreffende alle Contents die hij aan Devotis ter verwerking levert.
 • verklaart dat van alle rechten van de digitale supports waarop de Content van de Klant is gereproduceerd, afstand is gedaan.
 • verklaart in zijn hoedanigheid van eigenaar of titularis van intellectuele eigendomsrechten Devotis de toestemming te geven, in het kader van zijn Diensten, om zonder tegenprestatie de geleverde Contents te reproduceren.
 • zal niet aan Devotis vragen een Dienst uit te voeren betreffende een Content die de intellectuele eigendomsrechten schendt van contractueel of legaal beschermde derden of die beschermd zijn door geheimhouding en/of zal Devotis niet in een situatie brengen waarin het een wet schendt, een contract of een geheimhouding, of in een verantwoordelijkheidssituatie jegens derden ten gevolge van de verwezenlijking van een dienst en de levering van een Afgewerkt Product.
 • verbindt er zich toe Devotis niet bloot te stellen toepassingen in tegenspraak met de bepalingen van de Wet van 29 juli 1881, van de Wet van 30 september 1986, van de Wetgeving op het Intellectueel Eigendom, van de artikels L.227-23 en volgende van het Strafwetboek en van de artikels 544 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Devotis behoudt zich het recht voor de Klant de bewijzen van de hierboven uitgedrukte garanties te vragen en/of te weigeren de Dienst uit te voeren zonder dat het daarvoor zijn beslissing moet rechtvaardigen tegenover de Klant.
 • verbindt er zicht toe Devotis tegen alle eisen, tegen elk beroep, sanctie of actie van derden te beschermen die beroep doen op privérechten of andere rechten (met inbegrip van naburige rechten) op de Contents of van de bevoegde autoriteiten en meer bepaald op de Afgewerkte Producten.
 • garandeert dat de Content geen enkele reglementering schendt inzake handel, bescherming van minderjarigen, het respect voor de medemens en de mens, intellectueel eigendomsrecht en/of het portretrecht.
4.12.4 Bruikbaarheid van de Supports

De Klant:

 • garandeert dat de Support bruikbaar is door Devotis voor de verwerking ervan
 • verbindt er zich bovendien toe in het kader van de Digitaliseringsdiensten, de Support in het begin van de reeks van de te behandelen Content te plaatsen.

Als de Support niet werkt of in slechte staat is, behoudt Devotis zich het recht voor de Bestelling niet te behandelen.

4.13 Continuïteit van de Diensten

De aandacht van de Klant wordt gevestigd op het feit dat de levering, beschikbaarheid en/of continuïteit van de Diensten via het internet verstoord kunnen worden door technische problemen die het materiaal en de gebruikte informaticasoftwares kunnen beïnvloeden, alsook het telefoonnet of het internet.

4.14 Bescherming van de persoonlijke gegevens en CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés)

Het communiceren van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de prestaties van Devotis, voornamelijk om de Afgewerkte Producten te kunnen leveren. Indien de gevraagde informatie uitblijft, kunnen de Diensten door Devotis niet geleverd worden.

De persoonlijke gegevens van de Klant die door Devotis verzameld worden, worden overeenkomstig de van kracht zijnde wet behandeld. Zo beschikken alle Klanten over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verzet voor gerechtvaardigde redenen tegen persoonlijke gegevens die hen aanbelangen. Hiervoor kan de Klant zich richten tot de klantendienst van Devotis.

Indien de persoonlijke gegevens die hem aanbelangen gebruikt worden, kan de Klant zich verzetten tegen het gebruik van de genoemde gegevens.

Devotis mag deze informatie gebruiken om producten en diensten te ontwikkelen en te commercialiseren.

Devotis mag overigens deze informatie gebruiken in het kader van direct marketingacties, door de Klant berichten te sturen betreffende zijn producten en diensten, via welke support dan ook en voornamelijk via e-mail, behoudens uitdrukkelijk verzet van de Klant.

Devotis mag de informatie betreffende de Klanten alsook de inhoud van hun e-mails communiceren op aanvraag van de bevoegde of administratieve gerechtelijke autoriteiten.

Devotis heeft echter de uitdrukkelijke toestemming om de documenten die naar hen gestuurd worden door de klant en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een Dienst te communiceren aan zijn onderaannemers, wetende dat de onderaannemers gebonden zijn aan dezelfde vertrouwelijkheidsverbintenis als die van Devotis ten opzichte van de Klant.

Conform de wet 'Informatica en Vrijheden', heeft de behandeling van persoonlijke gegevens door Devotis het onderwerp uitgemaakt van een verklaring bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) nummer 1082724.

4.15 Commerciële en technische klantendienst (bijstand, dienst na verkoop, klachten...)

Het adres van de klantendienst van Devotis is de volgende:

KlantenDienst Tedeo
Devotis Belgium
870 Waterloosesteenweg
1180 Ukkel
BELGIE

5- Divers

5.1 Afstand en ongeldigheid

Behoudens tegenstrijdige bepalingen verhindert het feit dat Devotis afstand doet van een beroep op de schending van een van de bepalingen van de onderhavige AVGV niet dat deze clausule later wordt toegepast en kan dit niet beschouwd worden als een afstand om zich te beroepen op een heel andere schending.

Zo kan ook de tolerantie betreffende de toepassing van de clausules van onderhavige AVGV nooit, wat de duur of de frequentie ook mogen zijn, beschouwd worden als een wijziging of een schrapping van deze clausules.

De nietigheid die een van onderhavige bepalingen geheel of gedeeltelijk zou beïnvloeden, zal geen impact hebben op de rest van de AVGV, die dus van kracht zullen blijven zonder wijziging.

5.2 Contractoverdracht

De Klant kan in geen enkel geval het voordeel van het Contract, tegen betaling of gratis, aan een derde overdragen, in welke vorm dan ook.

5.3 Toepasbare wet en rechterlijke bevoegdheid

Onderhavige AVGV en het Contract worden geregeld door de Franse wetgeving. Wanneer de Klant de hoedanigheid van een handelaar bekleedt, komen de Partijen overeen hun geschil aan de Rechtbanken voor te leggen die vallen onder de bevoegdheid van de Cour d'Appel van Parijs.